Hurtownia odzieży reklamowej: nadruki na koszulki, bluzy, gadżety

Realizacje...

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
FEELGOOD.PL


§ 1 DefinicjeUżyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);

FEELGOOD - podmiot, który jest właścicielem Serwisu oraz nim zarządza, tj. Spółka pod firmą: FEELGOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Turystycznej 2, 31-213 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507733, NIP 9452179077, REGONarrow-10x10.png 12310480400000, telefonarrow-10x10.png: +48 12 684 67 60,email: kacper.pirog@feelgood.pl; Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu, jak również prawa i obowiązki FEELGOOD oraz Użytkowników, składających się na warunki świadczenia usług w ramach Serwisu; Serwis – serwis internetowy zarządzanyarrow-10x10.png i prowadzony przez FEELGOOD, znajdujący się pod adresem www.feelgood.pl, a także innymi właściwymi adresami internetowymi, pod którymi FEELGOOD prowadzi Serwis; System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne; Usługi – usługi świadczone przez FEELGOOD za pomocą Serwisu przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom rejestracjiarrow-10x10.png w Serwisie w celu składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez FEELGOOD za pośrednictwem Serwisu, umożliwieniu składania zamówień na te produkty i usługi, a także umożliwieniu korzystania z newslettera oraz formularza kontaktowego zgodnie z niniejszym Regulaminem; Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez FEELGOOD przy pomocy Serwisu oraz która skutecznie dokonała rejestracjiarrow-10x10.png do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie jednego z odpowiednich formularzy znajdujących się na stronie internetowej Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy FEELGOOD publikuje niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający:
 1. zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu,

zasady funkcjonowania Serwisu, zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki FEELGOOD oraz Użytkowników, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników. FEELGOOD świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz Ustawą. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji. FEELGOOD nieodpłatne udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. FEELGOOD zapewnia każdemu Użytkownikowi pełną dostępność do treści Regulaminu w sposób zapewniający jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, którego używają Użytkownicy. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany w zdaniach poprzednich nie wiążą Użytkowników. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług. Ponadto Użytkownicy zobowiązani są wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego elementu formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu o treści „Akceptuję Regulamin”. Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Usług.

§3 Rodzaj i zakres Usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu FEELGOOD świadczy następujące Usługi, mające charakter usług świadczonych drogą elektroniczną:
 1. Usługa newlettera, polegająca na bezpłatnym, okresowym przesyłaniu Użytkownikom, po wyrażeniu przez nich zgody, na podane przez nich adres elektroniczne (e-mail) w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) informacji handlowych i marketingowym o ofercie, produktach i usługach FEELGOOD oraz inne informacje dotyczące FEEGOOD (dalej jako: Newsletter).

Usługa formularza kontaktowego, polegająca na bezpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z FEELGOOD w celu uzyskania informacji o ofercie, produktach i usługach FEELGOOD, Serwisie oraz innych informacji dotyczących FEEGOOD (dalej jako: Formularz Kontaktowy). Usługa czatu, polegająca na bezpłatnym umożliwieniu Użytkownikom kontaktu z FEELGOOD w formie rozmowy na żywo (chat online) z przedstawicielem FEELGOOD za pośrednictwem komunikatora internetowego dostępnego na stronie Serwisu (dalej jako: Chat). Usługa rejestracji konta, polegająca na bezpłatnym umożliwieniu Użytkownikom zakładania kont klientów w Serwisie, w celu składania zamówień na produkty i usługi FEELGOOD oferowanych w Serwisie (dalej jako: Rejestracjaarrow-10x10.pngKonta). Usługa umożliwiająca Użytkownikom składanie zamówień na produkty i usługi FEELGOOD oferowane w Serwisie, na zasadach określonych w „Regulaminie Serwisu Internetowego FEELGOOD”, dostępnego na stronie internetowej Serwisu pod zakładką „Regulamin” (dalej jako: Składanie Zamówień) Treści znajdujące się na stronie internetowej Serwisu stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Kopiowanie zawartości Serwisu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody FEELGOOD jest zabronione.

§4 Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z Usług

FEELGOOD zastrzega, że korzystanie z Usług może być związane ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem Internetu i wskazuje Użytkownikom, aby przedsięwzięli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka. FEELGOOD zapewnia i zobowiązuje się, że działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści informacji składających się na Usługi.


§5 Newsletter

 1. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter dochodzi z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza subskrypcyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, poprzez podaniearrow-10x10.png danych osobowych w postaci adresu elektronicznego (e-mail), zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin”, a także zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a następnie przez aktywację przycisku „Zapisz Się”. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter może również dojść z chwilą zaznaczenia przycisku wyboru o treści: „Chcę otrzymywać newsletter Feelgood”, oraz zaznaczenia odpowiedniego przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na otrzymywane informacji handlowych, przy okazji rejestracji w Serwisie, zgodnie z § 8 ust. 2 poniżej. Świadczenie usługi Newslettera polega na okresowym przesyłaniu przez FEELGOOD bezpłatnych wiadomości elektronicznych (email), o których mowa w ust. 3 powyżej, na adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika podanyarrow-10x10.png przy zawarciu Umowy o świadczenie tej usługi, zgodnie z ust. 2 powyżej. Przejście procedury subskrypcyjnej, o której mowa w ust. 2 powyżej, przez Użytkownika, jest równoznaczne z:

 1. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez FEELGOOD usługi Newsletter;

wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez FEELGOOD zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu świadczenia usługi Newsletter, w tym w celach marketingowych; wyrażeniem zgody na wysyłanie przez FEELGOOD, za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), na podanyarrow-10x10.png adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika. FEELGOOD zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym momencie. W takim przypadku FEELGOOD jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych dla celów świadczenia tej usługi. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony w tym celu link, stanowiący część każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej w ramach Newslettera na adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika, lub poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z Newslettera do FEELGOOD na adres elektroniczny (e-mail): kacper.pirog@feelgood.pl, z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony do subskrypcji Newslettera.


§6 Formularz Kontaktowy

 1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Usługa Formularz Kontaktowy jest świadczona nieodpłatnie.

Formularz kontaktowy jest dostępny na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” oraz w zakładce „Strefa importu”. Do zawarcia umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy dochodzi z chwilą kliknięcia przycisku „Wyślij” po prawidłowym wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” oraz w zakładce „Strefa importu”, poprzez podaniearrow-10x10.png danych osobowych w postaci imienia i nazwiska osoby do kontaktu, nazwy firmy, numeru telefonuarrow-10x10.png oraz adresu elektronicznego (e-mail), podanie treści zapytania oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści „Akceptuję Regulamin”, a także zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wykonanie przez Użytkownika czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne z:

 1. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez FEELGOOD usługi Formularz Kontaktowy,

wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez FEELGOOD zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy. FEELGOOD zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie. W takim przypadku FEELGOOD jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych dla celów świadczenia tej usługi. Użytkownik, przed uzyskaniem odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do FEELGOOD na adres elektroniczny (e-mail): kacper.pirog@feelgood.pl, z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony w formularzu kontaktowym.

§7 Chat

 1. Usługa Chat jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, po aktywacjiarrow-10x10.png usługi przez Użytkownika, zgodnie z ust. 2 poniżej. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Chat następuje z chwilą zamknięcia formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 2.

Do zawarcia umowa o świadczenie usługi Chat dochodzi z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie głównej Serwisu, rozwijającego się po kliknięciu w pasek pn. „Chcesz zadać pytanie?, poprzez: podanie danych osobowych w postaci imienia i adresu elektronicznego (e-mail) oraz wybranie grupy językowej, zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin”, zaznaczenia przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz aktywacjiarrow-10x10.png usługi poprzez kliknięcie przycisku „Start chat”. Wykonanie przez Użytkownika czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest równoznaczne z:

 1. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez FEELGOOD usługi Chat,

wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez FEELGOOD zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu świadczenia usługi Chat. Po aktywacjiarrow-10x10.png usługi zgodnie z ust. 2 powyżej, FEELGOOD umożliwia Użytkownikowi rozmowę na żywo za pośrednictwem komunikatora internetowego z przedstawicielem FEELGOOD w celu uzyskania informacji zgodnie z zapytaniem Użytkownika przekazanym w trakcie rozmowy. FEELGOOD zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Chat w każdym momencie. W takim przypadku FEELGOOD jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych dla celów świadczenia tej usługi. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi Chat poprzez zamknięcie formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 2.

§8 Rejestracjaarrow-10x10.png Konta

 1. Usługa Rejestracjaarrow-10x10.png Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Do zawarcia umowa o świadczenie usługi Rejestracjaarrow-10x10.png Konta dochodzi z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracjiarrow-10x10.png, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, zakładka „ Zarejestrujarrow-10x10.png”, poprzez podaniearrow-10x10.png danych osobowych w postaci adresu elektronicznego (e-mail), kliknięcia przycisku „Zarejestruj się”, następnie podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy, numeru NIP, numeru telefonuarrow-10x10.png, adresu e-mail, podanie hasła do logowania do Serwisu oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści „Akceptuję Regulamin”, zaznaczenia przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ponownego kliknięcia przycisku „Zarejestruj się”. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, FEELGOOD przesyła na adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika podany przy rejestracji wiadomość e-mail potwierdzającą założenie konta w Serwisie. Wykonanie przez Użytkownika czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest równoznaczne z: wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez FEELGOOD usługi Rejestracja Konta, wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez FEELGOOD zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu świadczenia usługi Rejestracja Konta. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Rejestracja Konta poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z usługi Rejestracji Kont do FEELGOOD na adres elektroniczny (e-mail): kacper.pirog@feelgood.pl, z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony przy rejestracji konta.

§9 Składanie Zamówień

 1. Umowa o świadczenie usługi Składanie Zamówień zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

Składanie Zamówień jest możliwe za pośrednictwem zarejestrowanego w Serwisie konta Użytkownika lub za pośrednictwem adresu elektronicznego (e-mail), poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane identyfikujące przedmiot zamówienia w postaci: nazwy produktu lub linka do strony, na której produkt jest oferowany, ilości produktu koloru produktu oraz ilości kolorów na adres: kacper.pirog@feelgood.pl. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Składanie Zamówień za pośrednictwem konta Użytkownika dochodzi z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż Zamówienie”, po wybraniu przez Użytkownika produktów lub usług FEELGOOD oferowanych w serwisie, podaniu danych osobowych do dostawy w postaci: imienia i nazwiska, firmy, numeru NIP, adresu dostawy oraz numeru telefonuarrow-10x10.png komórkowego oraz wybraniu sposobu płatności za zamówienie. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Składanie Zamówień za pośrednictwem adresu elektronicznego (e-mail) dochodzi z chwilą wysłania wiadomości e-mail w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Wykonanie przez Użytkownika czynności, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, jest równoznaczne z: Wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez FEELGOOD usługi Składanie Zamówień, Wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez FEELGOOD zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu świadczenia usługi Składanie Zamówień. Szczegółowe zasady składania i realizacji zamówień na produkty i usługi FEELGOOD oferowane w serwisie zawiera „Regulamin Serwisu Internetowego FEELGOOD”, dostępny na stronie internetowej Serwisu pod zakładką „Regulamin”.

§10 Warunki świadczenia Usług

 1. Do skorzystania z Usług dostępnych w Serwisie na podstawie Regulaminu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. Urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,

Adresu elektronicznego (email), Przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych technologii. FEELGOOD zastrzega sobie prawo do:

 1. tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

odmowy świadczenia Usług, w przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, które wymagane są do prawidłowej subskrypcji, zgodnie z ust. 4 powyżej; odmowy świadczenia Usług w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, lub Użytkownik naruszy przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub podejmie działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Serwisu lub Usług przez innych Użytkowników. Usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy adresowej FEELGOOD następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu złożenia rezygnacji z Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu każdorazowo sygnalizowane jest Użytkownikowi specjalnym komunikatem, w formie wiadomości elektronicznej wysyłanej na adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika, potwierdzającym usunięcie danych Użytkownika z bazy adresowej FEELGOOD. Użytkownicy korzystający z Serwisu mają obowiązek powstrzymać się od:

 1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek;

wykorzystywania usług do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu; wykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste FEELGOOD. §11 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług zawartej zgodnie z § 5 lub § 6 powyżej są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu wskazanym powyżej oraz w celu prawidłowej realizacji świadczonych Usług, jak również w celach marketingowych i handlowych. Podaniearrow-10x10.pngdanych osobowych następuje w formularzu subskrypcyjnym o którym mowa w § 5 ust. 4 lub w § 6 ust. 4 i jest niezbędne do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail), numer telefonuarrow-10x10.png, nazwę firmy, adres do doręczeń, numer NIP. FEELGOOD jest równocześnie administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez FEELGOOD do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od FEELGOOD lub tworzenia treści marketingowych indywidualnie adresowanych do Użytkowników, jeżeli Użytkownicy wyrażą na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiednich przycisków wyboru w trakcie korzystania z Usług. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez FEELGOOD podmiotom trzecim w związku ze świadczeniem Usług opisanych w Regulaminie. FEELGOOD, pełniący jednocześnie funkcję administratora danych osobowych, zapewnia, że każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są onearrow-10x10.png niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późniejszymi zmianami) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności FEELGOOD.

§12 Odpowiedzialność

 1. Każda ze stron stosunku prawnego nawiązanego na podstawie Regulaminu jest zobowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji, w której niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Regulaminu jest następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

W razie otrzymania przez FEELGOOD urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, dostarczonych FEELGOOD przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku niemożności dostępu do tych danych. FEELGOOD nie odpowiada za przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, jak również za zakłócenia w działaniu sieci Internetarrow-10x10.png, dostawy sieci Internetarrow-10x10.png oraz w przypadkach wywołanych siłą wyższą. FEELGOOD nie odpowiada za zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu. FEELGOOD nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§13 Reklamacje

 1. Użytkownicy mają prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych niniejszym Regulaminem.

Reklamacje Użytkowników powinny być kierowane do FEELGOOD, na adres siedziby FEELGOOD, tj. ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków, telefonicznie pod numerem: +48 12 684 67 60, na adres elektroniczny: kacper.pirog@feelgood.pl. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko Użytkownika,

adres elektroniczny Użytkownika, opis okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają danych wskazanych w ust. 3 powyżej, nie będą rozpatrywane przez FEELGOOD. FEELGOOD dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. FEELGOOD poinformuje Użytkownika lub Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, na adres elektroniczny Użytkownika.

§14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r, poz. 2135 z późniejszymi zmianami), jak również wszelkie inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

FEELGOOD ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu FEELGOOD zobowiązany jest powiadomić Użytkownika publikując stosowną informację na stronie internetowej Serwisu oraz w drodze wiadomości przesłanej na adres elektroniczny Użytkownika. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny ze względu na miejsce siedziby FEELGOOD. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.feelgood.pl, zakładka „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2017.