W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

zamknij

OWU

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

 

Niniejsze Ogólne Warunki Umowne (dalej: „OWU”) mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez FeelGood Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507733, o kapitale zakładowym 200 000,00 złotych, w całości pokrytym, NIP 9452179077, REGON 123104804 (dalej: „Feelgood!”).

 

Współpraca i kontakt  

 

1.     W Feelgood! współpracujemy tylko z przedsiębiorcami (relacje typu B2B), co oznacza, 
że nie realizujemy zamówień dla konsumentów. 

2.     Minimalne ilości zamówień jakie realizujemy to: 

a.     dla odzieży i tekstyliów – min. 10 szt. 

b.     dla gadżetów – min. 100 szt.  

3.     Każdemu naszemu Klientowi przydzielamy Opiekuna, z którym możesz kontaktować 
się w dni robocze za pomocą:
 

a.     Telefonu, 

b.     adresu e-mail,

szczegółowe dane kontaktowe swojego Opiekuna otrzymasz po zaakceptowaniu przez nas złożonego przez Ciebie zamówienia. 

3.     Zawarcie umowy następuje po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia Twojego zamówienia do realizacji  (potwierdzenie następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez naszego pracownika). 

4.     Zaakceptowane zamówienie nie może zostać anulowane.  Oznacza to, że po akceptacji zamówienia Klient będzie zobowiązany do zapłaty całości umówionego wynagrodzenia.

5.     Feelgood! dopuszcza możliwość rezygnacji (w wyjątkowych sytuacjach) 
z zaakceptowanego zamówienia. Warunkiem dopuszczalności jest brak rozpoczęcia procesu produkcyjnego oraz zapłata przez Klienta kwoty równej 30% netto wynagrodzenia za realizację zamówienia. Ostateczna decyzja w zakresie możliwości rezygnacji przez Klienta z zamówienia należy do Feelgood!.    

6.     Feelgood! zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych części zamówienia/kolejnych zamówień złożonych przez Klienta w przypadku nieuregulowanych przez niego zapłaty za wcześniejsze części zamówienia/wcześniejsze zamówienia, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Klienta wymagalnych należności przysługujących Feelgood!.

7.     Feelgood! zastrzega, że prawo własności dostarczanych, w ramach realizacji zamówienia, towarów przechodzi na rzecz Klienta dopiero z chwilą zapłaty całego wynagrodzenia należnego Feelgood!.

8.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta postanowień zawartych w OWU, chyba że ustalono inaczej na piśmie. 

 

 

Zasady przesyłania wycen 

 

1.     Wszystkie wyceny wysyłane są wyłącznie drogą mailową ze skrzynek firmowych 
w domenie feelgood.pl lub feelgood.info.pl.
 

2.     Wyceny dokonywane są bezpłatnie. Otrzymanie przez Klienta wyceny nie jest równoznaczne z rozpoczęciem współpracy. 

3.     Wycena ważna jest przez okres 7 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Klienta. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

4.     W przypadku złożenia zamówienia przez stronę internetową, finalną ofertę zawsze potwierdza przypisany Opiekun Klienta. 

 Nasze standardy 

 

1.     Wszystkie produkty przed dostarczeniem do Klienta zostają zapakowane i zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem. 

2.     Każde zamówienie jest weryfikowane przez naszych kontrolerów jakości.

3.     Wizualizacja realizacji na wybranym produkcie jest przygotowywana przez grafika Feelgood!. 

4.     Pierwsza wizualizacja jest realizowana bezpłatnie i dopuszcza możliwość wprowadzenia 2 poprawek w terminie [    ] dni od przesłania pierwszej wersji wizualizacji. 

5.     Każda kolejna poprawka Klienta realizowana jest odpłatnie. Koszt jednorazowej poprawki to 50 złotych netto. Kwota ta zostanie doliczona do faktury końcowej. 

 

Realizacja 

 

1.     Termin realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych (tj. dniach od poniedziałku do piątku) i rozpoczyna bieg od momentu otrzymania przez Feelgood! wszystkich szczegółów zamówienia (opisanych w pkt. 2 poniżej), nie wcześniej jednak niż od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Opiekuna. 

2.     Do realizacji zamówienia Feelgood! przystępuje, gdy Klient przekaże i zatwierdzi wszystkie szczegóły zamówienia w postaci: 

a.     Przesłania poprawnie przygotowanych plików graficznych: w przypadku znakowania sitodrukiem, termotransferem, haftem komputerowym, folią flex, flexem lateksowym wymagane są pliki graficzne zapisane wektorowo w formacie PDF; 
w przypadku druku DTG dopuszczalny jest dowolny plik graficzny o rozdzielczości
min. 300 DPI. 
 

b.  Akceptacji wizualizacji, w tym w szczególności : wielkości nadruku, umiejscowienia nadruki etc. 

c.  Nazwy i symbolu zamawianego towaru i jego opis tj. Rozmiar, kolor, gramatura, ilość. 

d.  Adresu dostawy.  

e.  Danych płatnika. 

3.     Klient może zdecydować się na odpłatne wykonanie próbnej produkcji towaru. Każdorazowo szczegóły (takie jak wysokość opłaty, czas wykonania próbki itp.) zostaną ustalone między Stronami. 

4.     Czas produkcji oraz inne terminy podane są jako orientacyjne, niewiążące, chyba, że co innego zostało uzgodnione pomiędzy Klientem, a jego Opiekunem. 

5.     Feelgood! nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w projekcie graficznym, który został zaakceptowany przez Klienta. 

6.     Ze względu na specyfikę procesu produkcji, w przypadku zamówień ze zdobieniem, feelgood ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru względem złożonego zamówienia. Oczywiście zrobimy wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej. W przypadku wystąpienia różnicy umówione wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione (zwiększone lub zmniejszone). 

7.     W przypadku wymagania dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru, Klient zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ostateczna wysokość kosztów dodatkowych będzie możliwa do ustalenia dopiero po zakończeniu procesu produkcyjnego. 

8.     Nadwyżki i odpady produkcyjne z niewielkimi wadami mogą być przekazywane na cele charytatywne bądź sprzedawane na wewnętrznym kiermaszu Feelgood!, na co Klient wyraża zgodę. 

 

Próby 

 

1.     Wykonanie próby do zamówienia – na życzenie Klienta – jest odpłatne. Warunki odpłatności ustala Opiekun Klienta. 

2.     Po otrzymaniu próbki Klient ma obowiązek ją zaakceptować lub odrzucić tego samego dnia (jeśli otrzymał próbkę przed godziną 15:00) lub do godziny 10:00 dnia następnego 
(w przypadku gdy Klient otrzymał próbkę po godzinie 15:00). 

3.     W przypadku odrzucenia próbki złożone przez Klienta zamówienie jest anulowane. Brak akceptacji traktowany będzie jako odrzucenie.  

 

Pakowanie 

 

1.     Standardowo odzież ze znakowaniem pakowana jest w kartony zbiorcze. Każdy karton zawiera opis ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży/gadżetów.  Koszt kartonów liczony jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

2.     Feelgood! umożliwia pakowanie towaru w woreczki jednostkowe, a następnie w kartony zbiorcze. Koszt pakowania jednostkowego liczony jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 

Realizacja na towarze zamawianym 

 

1.     Zdjęcia prezentujące oferowany towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. 

2.     Feelgood! nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy w odcieniach pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu. 

3.     Feelgood! nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców. 

 

Powierzenie towaru własnego 

 

1.     W przypadku powierzenia towaru własnego Klient zobowiązany jest: 

a.     poinformować Opiekuna o sposobie zapakowania (tj. czy chce ażeby towar po realizacji zlecenia został ponownie zapakowany w te same opakowania);

b.     przekazać datę dostawy powierzonego towaru – nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem produkcji;

c.     oznaczyć powierzony towar wewnętrznym numerem zlecenia Feelgood!, wysłanym przez Opiekuna po przyjęciu zamówienia.  

d.     do każdego zlecenia dostarczyć nadwyżkę towaru w wysokości 5% całego nakładu. na wypadek spadów produkcyjnych opisanych w „realizacja” pkt.6

2.     W przypadku niewykonania powyższych wytycznych lub opóźnienia dostawy towaru termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. O nowym terminie realizacji Klient zostanie powiadomiony prze Opiekuna.   

3.     W przypadku nieudzielenia informacji, o których mowa pod lit. a. pkt. 1 opakowania, 
w które był zapakowany towar powierzony przez Klienta zostaną zutylizowane.
 

4.     W przypadku realizacji zamówienie z wykorzystaniem towaru dostarczonego przez Klienta, po otrzymaniu towaru Feelgood! przelicza otrzymany towar. Z tego tytułu Feelgood! obciąży Klienta dodatkowymi kosztami, na co Klient wyraża zgodę. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ostateczna wysokość kosztów będzie możliwa dopiero po przeliczeniu towaru.

5.     W każdy przypadku realizacji zlecenia z wykorzystaniem towaru pochodzącego od Klienta Feelgood! wykonuje próbę (w ilości 1 szt.). Jeśli próba wykaże wady dostarczonego produktu, co będzie skutkowało niemożnością realizacji zlecenia Zlecenie jest automatycznie anulowane, zaś Klient zobowiązany będzie do poniesienia kosztów próbnej realizacji. 

6.     W przypadku gdy Klient powierza wykroje do znakowania jest on zobowiązany: dostarczyć Feelgood! wszystkie niezbędne informacji umożliwiające realizację (między innymi: zdjęcie/rzut poglądowy towaru w odpowiedniej jakości i rozdzielczości), posegregować wykroje rodzajami i rozmiarami oraz oznaczyć na każdej sztuce wykroju miejsce, gdzie wykonane ma zostać znakowanie. Niedopełnienie przez Klienta powyższych obowiązków skutkować będzie utratą przez niego możliwości reklamowania jakości/sposobu wykonania zlecenia.

 

Transport 

 

1.     Koszty dostawy pokrywa Klient. 

2.     W przypadku wystąpienia opóźnienia z dostawą Klient zostanie o tym natychmiast poinformowany. 

3.     Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić Feelgood! w terminie maksymalnie 24h od dostarczenia towaru.  Niedopełnienie przez Klienta powyższych obowiązków skutkować będzie utratą przez niego możliwości reklamowania jakości/sposobu dostawy/ilości otrzymanych przesyłek. 

 

Płatności

 

1.     Zapłata wynagrodzenia następuje w sposób i w terminie wskazanym na fakturze. 

2.     Feelgood! zastrzega sobie prawo do uzależnienia przyjęcia zlecenia do realizacji od dokonania przedpłaty. 

3.     W przypadku przekroczenia terminu płatności Klient będzie zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

Reklamacje, Rękojmia 

 

1.     Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy. 

2.     W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć dokładny opis powodu reklamacji oraz dowód w postaci zdjęć lub nagrania video. W przypadku konieczności dostarczenia towaru do Feelgood! (celem zweryfikowania reklamacji) Klient zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Feelgood! zwróci Klientowi koszty związane 
z dostawą. .
 

3.     Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej – przesłanej  na dres Feelgood!

4.     Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-tu dni licząc od dnia otrzymania kompletu informacji o powodzie reklamacji. 

5.     Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że każdy producent i marka odzieżowa posiada różne tolerancje dotyczące wymiarów produktów, z uwzględnieniem m.in. szerokości i długości. Tolerancja wymiarowa wynosi max +/- 10%, tolerancja kurczliwości i gramatury wynosi max +/- 5%. 

 

Prawa autorskie 

 

1.     Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wykonanych przez Feelgood! 
produktów w materiałach reklamowych, marketingowych, stronie WWW Feelgood!, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości 
technicznych, co do jakości druku lub haftu. 
 

2.     Feelgood! ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji 
o wykonaniu usługi dla Klienta.
 

3.     Klient ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia m.in. za treść logo, nadruków, haftów itp., których wykonanie zleci Feelgood!. 

4.     Feelgood! może odmówić wykonania nadruku lub haftu, w przypadku gdy jego zdaniem zawiera ono treści o charakterze bezprawnych lub naruszającym prawa autorskie osoby trzeciej. 

5.     Feelgood! nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Klienta. W tym zakresie odpowiedzialność Feelgood! jest wyłączona zarówno wobec Klienta, jak i osób trzecich. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1.     W sprawach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  
w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego. 

2.     Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawieranych 
z Klientami jest sąd właściwy dla siedziby  Feelgood!.
 

3.     OWU dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej: [   ] . 

4.     Feelgood! zastrzega sobie prawo do zmiany OWU w dowolnym czasie, a wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty poinformowania o tym fakcie Klienta. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących 
w dniu złożenia zamówienia.